Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Esiet sveicināti GreenInfraNet!

Zaļās infrastruktūras tīkls (GreenInfraNet) ir sadarbības projekts starp 12 Eiropas Savienības (ES) reģioniem. Partneri darbojas, lai kopā veicinātu un ieviestu zaļo infrastruktūru ES reģionos. Tas tiks panākts pieredzes apmaiņas ceļā, identificējot, analizējot un pārņemot labās prakses piemērus. Projekts ilgs 3 gadus, un tas tika uzsākts 2012.gada aprīlī. Projektu līdzfinansē ES starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC.

Zaļās infrastruktūras koncepts ietilpst plašākā bioloģiskās daudzveidības politikas plānā, kurā primārie vides aizsardzības mērķi var tikt sasniegti ciešā harmonijā ar citiem dabas izmantošanas veidiem, piemēram, lauksaimniecību, mežsaimniecību, rekreāciju un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Zaļā infrastruktūra sekmē ilgtspējīgas ekonomikas attīstību, saglabājot ekosistēmu pakalpojumus un mazinot transporta un enerģētikas infrastruktūras radīto negatīvo ietekmi, kā arī veicina ekonomikas izaugsmi kopumā.

European Regional Development Fund INTERREG IVC Programme
Countries
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe