Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Kas ir zaļā infrastruktūra?

Zaļā infrastruktūra ir jauns koncepts daudzos Eiropas reģionos, kur tiek izstrādātas jaunas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pieejas lielākos politikas un ieviešanas plānos. Zaļā infrastruktūra sniedz ieskatu, kā saglabāt bioloģisko daudzveidību stiprinot ekosistēmu saskaņotību un elastīgumu, tajā pašā laikā sekmējot pielāgošanos klimata pārmaiņām un samazinot neaizsargātību pret dabas katastrofām. Zaļās infrastruktūras koncepts arī sekmē ilgtspējīgas ekonomikas izvedi, saglabājot ekosistēmu pakalpojumus un mazinot transporta un enerģētikas infrastruktūras radīto negatīvo ietekmi, kā arī veicina ekonomikas attīstību kopumā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana tradicionāli tiek sasniegta ar vides aizsardzības pasākumiem, kas izstrādāti atsevišķi no plašākas politikas zemes izmantošanas un ekonomiskās attīstības jomā. Zaļā infrastruktūra ietilpst plašākā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikas plānā, kurā primārie vides aizsardzības mērķi tiek sasniegti ciešā harmonijā ar citiem zemes izmantošanas mērķiem, piemēram, lauksaimniecību, mežsaimniecību, rekreāciju un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā par pielāgošanos klimata pārmaiņām (2009) tika ieviests Zaļās infrastruktūras koncepts, norādot, ka zaļā infrastruktūra ir "būtiska, lai mazinātu sadrumstalotību un neilgtspējīgu zemes izmantošanu gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām", kā arī atzīmējot vajadzību pēc vairākām priekšrocībām, kas ļautu saglabāt un atjaunot ekosistēmu pakalpojumus".

Papildu informācija

Increasing green infrastructure ecosystem services in urban areas. Science for Environment Policy.
EC DG Environment News Alert Service, October 27, 2011.

The Multifunctionality of Green Infrastructure. In-depth report. Science for Environment Policy.
EC DG Environment News Alert Service, March 2012.

LIFE building up Europe's green infrastructure: Addressing connectivity and enhancing ecosystem functions.
EC, LIFE Nature, 2010.

Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green infrastructure and its integration
into policies using monitoring systems
.
European Environment Agency Technical Report No. 18/2011.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe